Mokymų sutartis
 
  1. Sutarties objektas
 
1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjui mokymus Pagal kliento pasirinktą programą, kuri pateikiama svetainėje mokymai.oksanapikul.lt (toliau – „Mokymai“), o Mokinys įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už Mokymus.
 
1.2. Mokymų vykdymo forma – Online mokymai naudojant tiesioginę video transliaciją.
 
1.3. Mokymų tikslas –  Mokymų metu pagerinti Pirkėjo – Mokinio įgūdžius, atnaujinant bei įtvirtinti Pirkėjo – mokinio jau turimas žinias ir/arba padėti Pirkėjui – Mokiniui pasirengti būsimam darbui.
 
2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
 
2.1.Pirkėjas privalo sumokėti už prekes/paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 
2.2.Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų bei gautos nuorodos į ONLINE mokymus. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Paslaugų teikėją el. Paštu mokymai@oksanapikul.lt
 
2.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti informuodamas el. Paštu mokymai@oksanapikul.lt
 
2.4. Pirkėjas yra informuotas, kad visa Online mokymų medžiaga (Mokymų programa, bet kokia kita informacija, kuri Pirkėjui pateikiama Mokymų metu) yra autorinis kūrinys, saugomas LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kurio autoriaus turtinės teisės išimtinai priklauso Paslaugų teikėjui. Pirkėjas įsipareigoja visą šiame Sutarties punkte nurodytą medžiagą ir/ar jos dalį naudoti išimtinai tik savo asmeniniams žinių, įgūdžių gerinimo, tobulinimo poreikiams ir nenaudoti savo vykdomojoje komercinėje ir/ar bet kokioje kitoje mokymų veikloje bei neperduoti jos tretiesiems asmenims. ONLINE mokymų metu draudžiama filmuoti bei fotografuoti ar kitais būdais fiksuoti vaizdą ar garsą. Pažeidus šioje Sutarties nuostatoje nurodytą įsipareigojimą, Pirkėjas  įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui baudą, lygią 5 000 EUR (penkiems tūkstančiams eurų) bei atlyginti bet kokius kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kurių nepadengia bauda. Taip pat pažeidus sutarties 2. 4. Punktą pirkėjui gresia atsakomybė numatyta LR Baudžiamajame ir Administracinių nusižengimų kodekse.
 
2.5. Pirkėjas informuotas, kad įsigydamas Online mokymus, galės stebėti tiesioginę mokymų transliaciją bei peržiūrėti vaido įrašą dar 24 val. po mokymų. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti nuorodos veikimą per 12 val. nuo jos gavimo ir negalint pasijungti, informuoti ne vėliau kaip per 12 val. Paslaugų teikėją el.paštu, pridedant įrodymus (nuotraukas).
 
2.6. Jei pirkėjui po ONLINE mokymų įsigijimo, dėl neatidėliotinų asmeninių priežasčių nėra galimybės dalyvauti mokymuose, pirkėjas gali kreiptis el. paštu mokymai@oksanapikul.lt, ne anksčiau nei likus 24 val. iki mokymų ir informuoti paslaugų teikėją apie tokias aplinkybes, bei informuoti kodėl negali dalyvauti ONLINE mokymuose. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas suteikia Paslaugų gavėjui įsigytų mokymų vertės kuponą, kurį Pirkėjas galės panaudoti įsigyjant sekančiuose mokymuose.